Princip metody

Fyzikální princip metody spočívá v interakci ionizujícího zařízení s hmotou výrobku a v následném zviditelnění (detekci) prošlého ionizujícího záření za kontrolovaným výrobkem vhodným detektorem. Výsledkem interakce záření s hmotou je změna jeho primární intenzity, a proto lze tímto způsobem zviditelnit místa, ve kterých se vyskytují nehomogenity například ve svarovém kovu bubliny, póry nebo  v odlitku staženiny aj., u nichž ke změně intenzity záření dochází v menší míře než v okolním "zdravém" materiálu. Tato místa jsou následně na filmu znázorněna jako více exponovaná tedy tmavší, s větším zčernáním a při prosvícení filmu negatoskopem je může defektoskopický pracovník vyhodnotit. Ke zkoušení prozařováním se využívá rentgenové zařízení, záření gama nebo neutronové záření. Jako zdroje rentgenového záření se používají rentgenové lampy. Jako zdroje gama záření se používají gama zářiče.